Provozní řád

Související dokumenty:

    Nájemní smlouva o pronájmu pozemků
    Bezpečnostní směrnice Svazu českých potápěčů
    Pokyny k řešení mimořádných situací
    Stanovy PSPe

Článek 1.
Provozní řád určuje zásady chování službu konajících členů PSPe a návštěvníků základny, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto provozního řádu návštěvníkem základny je důvodem k jeho vykázání z prostoru základny PSPe bez nároku na vrácení zaplacených poplatků.

Článek 2.
Pojem Základna Lom Horní Cerekev představuje soubor nemovitých věcí (budovy, stavby) a movitých (vybavení, inventář) ve vlastnictví PSPe. Tento Provozní řád je vydán za účelem dosažení hospodárné správy majetku a dodržení smluvních podmínek pronájmu od města Horní Cerekev.

Článek 3.
Otázky týkající se koncepce organizace a provozu základny řeší představenstvo PSPe na svých pravidelných schůzkách (danými Stanovami PSPe) podle dispozic daných členskou schůzí PSPe.

Článek 4.
Dodržování provozního řádu a udržování pořádku na základně kontrolují členové PSPe. Nedodržení provozního řádu ze strany návštěvníků řeší služby PSPe.

Článek 5.- Účel základny
Základna Lomu Horní Cerekev je základnou určenou primárně pro zajištění regulované potápěčské činnosti v souladu se smluvními podmínkami, vyplývající ze Smlouvy o pronájmu s městem Horní Cerekev. Všichni uživatelé areálu jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro potápění (Bezpečnostní směrnice Svazu potápěčů) a svým jednáním nenarušovat klid a pořádek na základně a v jejím okolí. Každý uživatel základny nese plnou zodpovědnost za vlastní bezpečí a za případnou újmu nebo škody, které způsobí svým chováním ať již sobě, jiným uživatelům základny, nebo PSPe.

Článek 6. - Provozní doba
Základna Horní Cerekev je otevřena pro pravidelnou činnost v období stanoveném členskou schůzí v sobotu od 9:00 do 17:00 a v neděli od 9:00 do 16:00. Mimo tuto provozní dobu je na základnu cizím potápěčům povolen vstup jen po dohodě s konkrétním členem PSPe. Tento člen PSPe zajistí výběr poplatku a zaslání SMS o počtu potápěčů na telefon některého z členů představenstva a je také plně odpovědný za dodržení Provozního řádu.

Článek 7. - Způsob objednání
Na základnu není potřebné se v provozní dobu objednávat, v případě překročení kapacity základny však nebude umožněn vjezd ani vstup dalším zájemcům. Mimo provozní dobu je objednání u kteréhokoliv člena PSPe nutností.

Článek 8. - Vjezd na základnu
Vjezd na základnu je uzavřen závorou, kterou obsluhuje služba PSPe. Vjezd je povolen vozidlům členů PSPe kdykoliv, pro návštěvníky pouze na dobu nezbytně nutnou k potápění. Dlouhodobé parkování na základně (tedy i přes noc) je pro návštěvníky zakázáno. Při vjezdu nebo ihned po vjezdu návštěvníka musí být zajištěn výběr poplatků spojených s užitím základny. Za každé vjíždějící auto musí být vybrán alespoň jeden poplatek. V případě, že v autě bude pouze doprovod potápěče, zaplatí osádka auta za toto auto stejný poplatek, jako platí 1 potápěč.

Článek 9. - Zákaz vjezdu, vstupu
Vjezd nebude umožněn vozidlům, která by mohla základnu znečistit. Osoby pod vlivem omamných látek nemají na základnu přístup, potápění je jim zakázáno. V prostoru základny v provozní době není možný volný pohyb domácích zvířat, která patří návštěvníkům.

Článek 10. – dokumenty vedené při službě

Provozní kniha (PK) - slouží pro zápis poznámek o provozu na lomu a pro písemné předávání služeb
Blok ponorů – slouží k evidenci potápěčů a výběru poplatku za jednotlivé ponory (1 den)
Blok permanentek – slouží k evidenci potápěčů a výběru poplatku za permanentky (1 kalendářní rok)

Článek 11. - Služba - povinnosti a práva
Služba je určená rozpisem PSPe před začátkem sezony. Na přechodnou dobu (např. vlastní potápění) může povinnosti služby předat další zletilé osobě. Touto osobou musí být rodinný příslušník služby nebo jiný člen PSPe, je ale stále za plnění povinností touto osobou plně odpovědná. Služba vybírá poplatky za použití zařízení základny PSPe a zapisuje jejich výběr do Bloku ponorů nebo Bloku permanentek.
Osvobozeni od poplatku jsou členové PSPe a jejich rodinní příslušníci, dále osoby registrované v potápěčském klubu v HC a instruktoři v doprovodu alespoň 2 potápěčů. SLUŽBA PEČUJE ZEJMÉNA O:

- výběr poplatků za užívání základny a přesné vedení seznamu potápějících se osob ještě před vstupem potápěče do vody, ideálně ihned při příjezdu na základnu
- kontrolu potápěčských průkazů nebo alternativně jiného identifikačního průkazu
- zajištění volného průchodu pěší veřejnosti k vodní ploše po schodišti
- dodržování zákazu koupání psů, zákazu stanování a táboření
- pořádek na základně zejména o odstranění odpadků, výměnu odpadkových pytlů (odvoz) a všeobecnou čistotu
- pořádek v chatce a terase, zejména pak závěrečný úklid včetně vynesení popela, umytí nádobí
- čistotu a funkčnost WC, případně výměnu náplně
- dostatek dřeva v chatce
- funkčnost plynového vařiče a lampy
- úklid inventáře do chatky
- uzamknutí chatky a závory, pokud základnu opouští.

Služba je povinna oznámit závažné porušení provozního řádu představenstvu PSPe.

Článek 12. - Práva a povinnosti návštěvníků
Práva návštěvníků:
Využít zařízení základny PSPe ( parkoviště, schodů, plošiny a potápěčských artefaktů umístěných pod vodou) podle pokynů služby.
Povinnosti návštěvníků:
Mezi základní povinnosti návštěvníků patří zejména:

- prokázat se platným potápěčským průkazem uznávané potápěčské organizace či jiným identifikačním průkazem
- zaplatit poplatek ve stanovené výši
- udržovat pořádek a nepodílet se na poškozování základny či lomu
- dodržovat Bezpečnostní směrnice pro potápění
- zdržet se při potápění jakéhokoliv poškozování flory či fauny, potápěčských plošin a jiných artefaktů
- dodržet pokyny služby ohledně parkování, odpočinku, přípravy jídla atd.
- opustit základnu podle pokynů služby
 


Článek 13. - Chatka a terasa
Chatka slouží jako zázemí pro službu konající členy PSPe. Terasa a půda slouží jako zázemí i pro jakéhokoliv člena PSPe, který na základnu přijede.

Článek 14. - Mimořádné události
V případě mimořádné události postupuje služba PSPe nebo jakýkoliv přítomný člen PSPe podle obecně platných právních předpisů a podle Pokynů k řešení mimořádných situací.

Článek 15. - Závěrečná ustanovení
Provozní řád byl schválen členskou schůzí dne 28.11.2005 a nabývá platnosti dnem 28.11.2005.

Published on